acc_25

マグ3″ケーブルホルダー(フック×3)8.5 × 30.5 × 9 cm 耐荷重 34 kg、重量 0.5 kg